Невозможно ждать, что вдохновение придет. Необходимо бежать за ним с дубиной.

Джек Лондон

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Джек Лондон.

цитата: Джек Лондон. Невозможно ждать, что вдохновение придет. Необходимо бежать за ним с дубиной.

https://unquote.li/ru/tsitaty/dzhek-london/nevozmozhno-zhdat-chto-vdokhnovenie-pridet-neobkhodimo-bezhat-za-nim-s-dubinoy-rn7w7pvwd4