Не бойтесь быть медленным, бойтесь бездействовать.

Китайская пословица

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash Китайская пословица.

Китайская пословица. Не бойтесь быть медленным, бойтесь бездействовать.

https://unquote.li/ru/poslovitsy/kitayskaya-poslovitsa/ne-boytes-byt-medlennym-boytes-bezdeystvovat-7nvylxnyxp