Дело не в том, что нужно сделать войны более гуманными, а в том, что их нужно ликвидировать.

Эйнштейн, Альберт

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Эйнштейн, Альберт.

цитата: Эйнштейн, Альберт. Дело не в том, что нужно сделать войны более гуманными, а в том, что их нужно ликвидировать.

https://unquote.li/ru/tsitaty/eynshteyn-albert/delo-ne-v-tom-chto-nuzhno-sdelat-voyny-bolee-gumannymi-a-v-tom-chto-ikh-nuzhno-likvidirovat-q59wgqryvj