Удивительное удивляет единожды, восхитительное восхищает с каждым разом все больше.

Жубер, Жозеф

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Жубер, Жозеф.

цитата: Жубер, Жозеф. Удивительное удивляет единожды, восхитительное восхищает с каждым разом все больше.

https://unquote.li/ru/tsitaty/zhuber-zhozef/udivitelnoe-udivlyaet-edinozhdy-voskhititelnoe-voskhishchaet-s-kazhdym-razom-vse-bolshe-ona3j2owgb