Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Рихард Вагнер.

цитата: Рихард Вагнер. Радость не в вещах, она в нас.

https://unquote.li/ru/tsitaty/rikhard-vagner/radost-ne-v-veshchakh-ona-v-nas-4q532x7waz