Иметь железное здоровье, не значит, что в итоге оно не заржавеет.

Превер, Жак

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Превер, Жак.

цитата: Превер, Жак. Иметь железное здоровье, не значит, что в итоге оно не заржавеет.

https://unquote.li/ru/tsitaty/prever-zhak/imet-zheleznoe-zdorove-ne-znachit-chto-v-itoge-ono-ne-zarzhaveet-rn7w7qvyd4