Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Марк Аврелий Антонин.

цитата: Марк Аврелий Антонин. То, что не хорошо для роя, не хорошо для пчелы.

https://unquote.li/ru/tsitaty/mark-avreliy-antonin/to-chto-ne-khorosho-dlya-roya-ne-khorosho-dlya-pchely-ornyqamw9x