Mы часто творим добро, чтобы потом безнаказанно творить зло.

Франсуа VI де Ларошфуко

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Франсуа VI де Ларошфуко.

цитата: Франсуа VI де Ларошфуко. Mы часто творим добро, чтобы потом безнаказанно творить зло.

https://unquote.li/ru/tsitaty/fransua-vi-de-laroshfuko/my-chasto-tvorim-dobro-chtoby-potom-beznakazanno-tvorit-zlo-q59wgmrwvj