Жизнь ничего не стоит. Но и ничто не стоит жизни.

Андре Мальро

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Андре Мальро.

цитата: Андре Мальро. Жизнь ничего не стоит. Но и ничто не стоит жизни.

https://unquote.li/ru/tsitaty/andre-malro/zhizn-nichego-ne-stoit-no-i-nichto-ne-stoit-zhizni-ejm3vmn38g