Никто не движется на лыжах так нежно, чтобы не оставить следа.

Финская пословица

Поделиться

Фотографии от Unsplash Финская пословица.

Финская пословица. Никто не движется на лыжах так нежно, чтобы не оставить следа.

https://unquote.li/ru/poslovitsy/finskaya-poslovitsa/nikto-ne-dvizhetsya-na-lyzhakh-tak-nezhno-chtoby-ne-ostavit-sleda-7jmyb74wb2